A. Mục đích

Miza – Đăng nhập
Miza – Đăng nhập

B. Ngăn xếp công nghệ

C. Ảnh chụp màn hình

1. Màn hình chính

Miza – Tổng quan
Miza – Tổng quan

D. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: geneat.soft@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *