Directed Acyclic Graph (DAG) là gì trong công nghệ Blockchain

Blockchain là một công nghệ mới và tiềm năng, cho phép lưu trữ và truyền tải dữ liệu một cách an toàn, minh bạch và không thể thay đổi. Tuy nhiên, blockchain cũng gặp phải một số thách thức như khả năng mở rộng, hiệu suất và tiêu thụ năng lượng. Để giải quyết những vấn đề này, một số nhà phát triển đã sử dụng một cấu trúc dữ liệu khác gọi là Directed Acyclic Graph (DAG). Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày về điểm mạnh